ลงทะเบียนออนไลน์
   รายละเอียดหลักสูตร
   กำหนดการ
   วิทยากร
   ค่าลงทะเบียน
   วัน เวลา สถานที่
   แนะนำที่พัก
   ติดต่อสอบถาม

รายละเอียดหลักสูตร

 

 

 สถาบันคลังสมองของชาติ
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22 B ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2640 0461 โทรสาร 0 2640 0465 www.knit.or.th