หนังสือ

                                                               
   ศาลปกครองกับคดีพิพาทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย                  กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา

 

                                                               
 การประเมินของสภาสถาบันอุดมศึกษา                               การประเมินสภามหาวิทยาลัย

 

                                                               
 คุณธรรม จริยธรรมของสภามหาวิทยาลัย                                 สภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  

 

                                                                            
 ปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย ปฏิรูปอุดมศึกษา                           กลไกกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา

 

                                                               
แนวทางการทำงานของสมาชิกสภามหาวิทยาลัย                 กฎหมายและวิธีปฏิบัติ
ในสหราชอาณาจักร